ရမည်းသင်း ရွှေ ကုမ္ပဏီလိမိတက် (Yamethin Gold Company Limited) (ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၀၄၄၅၅၁၀၇) သည် စင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော “Savitar Gold Pte. Ltd.” က ပိုင်ဆိုင်မှု (၈၀%) နှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ဆန်းရွှေပြည် ရွှေနှင့် သတ္တု ကုမ္ပဏီလိမိတက် (ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၆၆၂၃၉၀၆၀) က ပိုင်ဆိုင်မှု (၂၀%) ဖြင့် (၂၀၁၆)၊ ဇူလိုင်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ သတ္တုသယံဇာတ စီမံကိန်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် တိုးတက်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် ဤဖက်စပ်ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ပင်မပိုင်ဆိုင်မြှုပ်နှံမှုဖြစ်သော ရမည်းသင်း ရွှေစမ်းသပ်ရှာဖွေရေး စီမံကိန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းခရိုင်၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ စမ်းသပ်ရှာဖွေခွင့် ရရှိထားသော နယ်မြေဧရိယာအတွင်း တွေ့ရှိရသည့် ရွှေနှင့်ဆက်စပ်သတ္တုများ စမ်းသပ်ရှာဖွေ၊ တိုးတက်ဖော်ဆောင်သွားရန် ဖြစ်သည်။